Obchodní podmínky

Právo odstoupení od smlouvy, záruka, reklamace.


Objednané zboží lze nepoužité, nepoškozené, kompletní a v původním, jinak než otevřením nepoškozeném obalu (u výrobků, jejichž užíváním dochází k přímému styku s pokožkou, pouze s řádně připevněnými kompletními visačkami a neporušenými ochrannými fóliemi) do 21 dnů od převzetí vrátit, resp. do 21 dnů doručit poštou nebo osobně na adresu odesílatele. Toto právo zákazníka na vrácení zakoupeného zboží však zaniká v případě, že výrobek byl již zjevně používán.
Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci.

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

 • Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupujícím, kupující souhlasí s jeho převzetím a strvzujete, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.
 • Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky, nikoliv pro firmy (nákup na IČO).
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to
  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy
 • Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
 • V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží používejte pokud možno originální obaly, nebo obaly chránící zboží obdobným způsobem.

POSTUP REKLAMACE

 • Při uplatňování reklamace zašlete zboží na adresu prodávajícího spolu s kopií prodejního dokladu, případně jej doručte osobně. Ve vlastním zájmu prosím zasílejte reklamované produkty doporučeně a pojištěné.
 • Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávajcí řešení reklamace výměnou za bezvadný kus v případě, že zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující

Pokud není výslovně uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží námi dodané spotřebiteli zákonná záruční doba 24 měsíců.

Záruka se vztahuje na vady zboží způsobené chybou při výrobě nebo chybou na použitém materiálu. Záruka se však nevztahuje na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání kupujícím. Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání. Prodávající se zavazuje v záruční době vyměnit nebo opravit veškeré zboží, které bude splňovat podmínky pro reklamaci podle tohoto odstavce. Záruční doba se při tom prodlužuje o dobu, po kterou nemohl odběratel věc užívat v důsledku vyřizování reklamace. V ostatních případech se reklamace vyřizují podle platných zákonů ČR.

V případě oprávněné reklamace hradí náklady na dopravu zboží zpět k odběrateli prodávající, v případě neoprávněné reklamace hradí tyto náklady odběratel. Náklady na dopravu k dodavateli hradí vždy odběratel.

Pokud reklamované zboží nelze v zákonné lhůtě opravit ani vyměnit za nové, má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení kupní ceny.

Z výměny či vrácení zboží, je vyloučeno zboží objednané stříhané a ušité na zakázku (všechna metráž) a zboží prodávané v rámci doprodeje či zlevněné.

Za vadu se nepovažuje mírné otlačení, lesky a deformace vlasu textilie.

Kvalita bytových plošných textilií je klasifikována podle normy ČSN 80 4205. Jelikož se každý délkový metr plyše skládá z milionu úpletových oček, není z hlediska výrobních technologií prakticky možné úplně vyloučit drobné vady. Do prodeje mohou být dány plyše a výrobky s vadami, které nemají vliv na vzhled lícové části a na fyzikální vlastnosti metráže.

 

Vyhledávání
©2010, Komunikační agentura 24, SkvěléStránky.cz